Home

Rettigheter når du er 16

Rettigheter når en er 16 - Barneombude

Rettigheter 16 år - Barneombude

Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til. Når en pasient over 16 år ikke kan ivareta sine egne interesser, har du som nærmeste pårørende rett til nødvendig informasjon som gjør det mulig å få innsikt i helsetilstanden til pasienten og innholdet i helsehjelpen slik at du kan sikre pasientens rettigheter og interesser Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger før hele sykefraværet er over. Du får en melding når søknaden er klar til å fylles ut. Du kan også sjekke datoen ved å logge inn på Ditt sykefravær. OBS: Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg Når du leier en bolig er det nok lett å tenke at du bare bor der, og at all utbedring og arbeid med boligen er utleiers ansvar. Noen føler kanskje heller ikke samme eierskapet til boligen som det å bo i en bolig du selv eier Er du blant andelen som er samboere, er det greit å være klar over forskjellene mellom samboende og gifte. - Det er stor forskjell på om du er samboer eller gift når det kommer til økonomiske rettigheter, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til Dinside

Det er flere lover som regulerer hva du har av rettigheter når du har fylt 15 år. Det er også slike bestemmelser i barnevernloven. Mange barn opplever det naturligvis ofte som svært inngripende at barneverntjenesten er inne i bildet. Dette til tross for at barneverntjenesten ofte gjør en meget god, og ikke minst viktig jobb Sist revidert: 16.11.2018. Når du vil kreve erstatning må visse vilkår være oppfylt. Dette kan være skader på grunn av svikt i behandlingen, eller erstatning for bivirkning av legemiddel. Rettigheter og helsetjeneste Alle rettigheter er reservert Det er forskjeller i dine rettigheter hvis du er samboer eller gift/registrert partner. Her får du vite hva det kan bety for deg. Foto: iStock. Det hender bekymrede medlemmer ringer oss og spør om hva som vil skje med pensjonene hvis den ene i et ekteskap, registrert partnerskap eller samboerforhold dør Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, Utfordringen med dette systemet er når det er staten selv som begår menneskerettighetsbrudd. På vår temaartikkel om menneskerettigheter i Norge kan du lese mer om hvordan du går frem hvis du mener at menneskerettighetene dine er brutt Når du har fylt 16 år, har du rett til selv å bestemme om du skal motta helsehjelp. Er du under 16 år, bestemmer i hovedsak foreldrene eller andre med foreldreansvaret. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år, er det barneverntjenesten som har retten til å samtykke til helsehjelp

16 Rett til fritt behandlingsvalg 17 Rett til fornyet vurdering bruker av helse- og omsorgstjenester har du flere rettigheter som gir deg mulighet til å påvirke din egen helsesituasjon. Spør til du forstår • Når du er bekymret eller lurer på noe Rettigheter når flyet er innstilt. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet, og se rettighetene dine. Sjekk dine flyrettigheter . Du kan også lese om rettighetene dine nedenfor, og hvordan du går frem for å klage (fastsatt i Når du er informert om innstillingen Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene Når du er i ferd med å slutte i en jobb, kan spørsmål om plasseringen av ferie være komplisert. Et sentralt bakenforliggende stridsspørsmål kan være om arbeidsgiver ønsker å bruke lønnsutgifter på deg - og om du ønsker mest mulig lønninntjening - i tiden fram til du formelt forlater arbeidsplassen. Om du blir sagt opp/avskjedige

Når er du gammel nok? - ung

Det kommer an på om du har en tariffavtale der du jobber og hva den tariffavtalen sier. Når det gjelder arbeidstakere i stat og kommune har de i forbindelse med eksamen rett til en eksamens- eller en lesedag pr. to studiepoeng. Lesedagen(e) skal benyttes i umiddelbar tilknytning til eksamen. Arbeidstaker og arbeidsgiver må på forhånd avtale når dagene skal benyttes Min kollega er 69 år og jobber 100%. Han har noe som heter seniordag. Måten han praktiserer dette er ved å ha en fast fridag i uken med lønn(fredager). Har har i tillegg 1 ekstra ferieuke. Er dette korrekt, har han rett på dette Ansvar for opplysninger etter § 16 annet ledd. Når en tilvirker eller en annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 16 annet ledd, er han eller hun solidarisk ansvarlig med selgeren for tap forbrukeren lider på grunn av opplysningen Selv om du har rett til helsetjenester, må du betale en egenandel for mange av tjenestene. Hvis du får store utgifter til egenandeler for helsetjenester, får du frikort. Du får frikort når du har betalt en viss sum i egenandeler, og med frikort slipper du å betale de fleste egenandelene. Noen helsetjenester, som innleggelse i sykehus, er. Når det gjelder alle søknader til NAV, så utløser ikke ADHD-diagnosen i seg selv noen rettigheter, det er derfor svært viktig å beskrive behovet for hjelp i hverdagen og hva som er de daglige utfordringene. Dersom du synes det er vanskelig å søke på egenhånd, lurer på hva du kan ha krav på, eller trenger hjelp til å påklage for.

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Disse kommer i tillegg til egenmeldingsdagene du har når du selv er syk. Du kan miste retten til egenmelding Som arbeidsgiver har du ansvar for å følge opp sykmeldte og forebygge sykefravær. Når arbeidstakeren blir syk, har både arbeidstakeren og du som arbeidsgiver et ansvar. Ved sykefravær som er relatert til covid-19-pandemien får arbeidsgiverne refusjon fra og med fjerde sykedag. Dette gjelder hvis arbeidstakeren er smittet, mistenkt smittet eller i pålagt karantene Når du er medlem som bosatt i Norge, kan du oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk, og fortsatt være medlem i folketrygden. Du kan også pendle mellom Norge og utlandet og være i utlandet i inntil seks måneder i to eller flere år

Helserettigheter for barn og unge - en oversikt

Det er normalt mor som får barnetrygden (1054 kr i måneden). Er du alene om omsorgen kan du ha rett til småbarnstillegg (660 pr måned) og/eller utvidet barnetrygd (kr 1054). Fra 1. september 2020 økte barnetrygden med 300 kroner i måneden for barn under 6 år, slik at den nå er kr. 1354 Her er noe av det du har krav på: Forsinket fly. Dine rettigheter kan variere noe basert på hvor du skal og hvor langt du skal fly. Men i hovedsak har du krav på forpleining, som mat og drikke ved forsinkelser på 2 timer eller mer. Dersom flyet er mer enn fem timer forsinket har du krav på pengene tilbake eller ny flybillett Barns rettigheter. Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet Dersom du har vanskelige tanker og følelser, har opplevd noe som er vondt for deg, eller du blir syk og trenger hjelp, så er det mange som kan hjelpe deg og du har mange rettigheter. På denne siden finner du informasjon både om hvem som kan hjelpe deg, hvilke rettigheter du har og hva du selv bestemmer over når det gjelder din egen helse nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt.

Rettigheter for deg som bor på institusjo

 1. Aktivitetsloggenfinner du under Profil →Andre med rettigheter til skjema og tjenester eller Andre med rettigheter til virksomheten. Merk at du må ha rollen Tilgangsstyring for å få tilgang til å se aktivitetsloggen. Du kan også se når og av hvem en rolle ble gitt via spørsmålstegnet, til høyre for tildelt rolle. Gjelder det Skjema og tjenester du har rettighet til er ikke rollen.
 2. 16 ÅR Når du er 16 år: • Du er nå «helserettslig myndig». Det betyr at. du bestemmer alt om egen helse. • Du kan gå til lege, psykolog og annet helse
 3. Jobber du deltid? Hvis du er delvis sykemeldt og for eksempel bare jobber 40 prosent, finnes det noen føringer i henhold til ferie. Utgangspunktet er at det er arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstakers ferie skal avvikles, men arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når seniorferien skal avvikles, og om den skal tas samlet eller med en eller flere dager om gangen, ifølge Adolfsen
 4. Når du er medlem av folketrygden som bosatt i Norge, Det er imidlertid viktig å være klar over at en del rettigheter i folketrygden forutsetter at du har vært sammenhengende medlem i lang tid før du får rett til ytelsen. (etter fylte 16), får du uførepensjon selv om du ikke er medlem av folketrygden,.
 5. Når, hvor og hvordan du sjekker inn, enten du er på nett, på flyplassen eller går rett til gate. Hvis flyet ditt er kansellert, har du to valgalternativer: ANAC Directive 400/16. Dine rettigheter som passasjer i tilfelle forsinkelse,.

Når du tenker å søke om studieplass, må du ta kontakt med tolketjenesten. Når du har søkt, informerer du oss om hvor du har søkt og hva du vil studere. Da kan vi begynne arbeidet med å finne tolk til deg. Etter hvert som du får mer informasjon, timeplaner og bekreftelse på at du har kommet inn, må du gi oss beskjed med en gang Når det gjelder festers råderett er det særlig kapittel 6 som gjelder, hovedregelen er denne: Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. (Hentet fra § 16) Hva du kan gjøre på. Nå skulle gutter og jenter gå i samme klasser, ha likt timetall og likt undervisningstilbud. De fikk samme rettigheter og plikter på alle områder i skolen, og samme forventninger skulle stilles til begge kjønn. Et unntak var kroppsøving, hvor klassene var delt etter kjønn til inn i 1980-årene

§ 3-4 Informasjon når pasienten eller brukeren er under 18

 1. Hvilke rettigheter har du når du jobber hvitt? Bruk gjerne filmen om lærlingen som inspirasjon. På hvilken måte er disse rettighetene viktige for deg
 2. Når du er helt permittert, og du ikke lenger får lønn, er det ikke noen lønnsutbetaling å gjøre trekk i. Arbeidsgiver kan velge å utbetale feriepenger som vanlig, i mai eller juni. Hvis du får utbetalt feriepengene i juni, må du ikke nødvendigvis avvikle ferien i juni. Du velger, i samråd med arbeidsgiver og NAV, når du vil avvikle.
 3. En mor som tar med barna ut av landet uten ditt samtykke vil da risikere å bli straffeforfulgt for barnebortføring. Dersom du er en forelder med samværsrett skal du bli varslet senest 3 måneder før flyttingen, og den som flytter må kalle inn til mekling dersom dere ikke blir enige på egen hånd. Fars rettigheter når mor er sy
 4. Dette har du krav på når flyet er forsinket eller innstilt Du kan ha krav på tusenlapper i erstatning hvis flyet ikke går. Sjekk hva du har krav på dersom flyet ditt ikke går i jula
 5. Rettigheter når man er 13 år hvilke rettigheter har jeg når jeg er 13år? — Gutt (13) Tema: Rettigheter. Hei, Du kan lese mer om dine rettigheter som 13-åring her: Lenke til side om dine rettigheter som 13-åring. Her har vi samlet rettighetene som gjelder alle barn, uavhengig av alder. Lenke til side om dine rettigheter
 6. Du betaler som oftest en egenandel når du er hos legen. Denne egenandelen teller med til opptjening av frikort for egenandelstak 1. Noen grupper, blant annet de som er under 16 år er fritatt fra å betale egenandel. Når du har betalt egenandeler for 2460 kroner (2020) får du frikort og betaler ikke noe hos legen ut det aktuelle året

Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien. Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager Når du har fått patent, er det viktigste å oppnå økonomisk gevinst på investeringene. Et patent kan åpne dører for samarbeidsavtaler, og patentet kan inngå som en viktig del av forretningsstrategien din. Du bør også passe på at ikke andre krenker rettighetene dine For pårørende som er i arbeid kan det i perioder være vanskelig å stå i full jobb. Man kan ha behov for helt eller delvis å bli fritatt for å møte på arbeid. Noen ganger medfører også belastningen med å være pårørende at man selv blir syk og har behov for sykemelding Hvilke rettigheter synes du er viktige? Tenker du på andres situasjon? ne-tighets at 01 02 03 - Forklar hvorfor du synes at de rettighetene er viktige. En oversikt over dine rettigheter Ta en titt på plakaten med barnerettighetene i klasserommet. Den viser alle avtalene (artiklene) om barnerettigheter. - Velg de tre rettighetene som du synes.

Når pasienten ikke er i stand til å utpeke nærmeste pårørende Dersom pasienten er under 16 år eller åpenbart ikke har forutsetninger samtykkekompetanse. I slike situasjoner vil nærmeste pårørende ha visse rettigheter til å uttale seg om helsehjelpen eller til å samtykke til helsehjelpen på vegne av pasienten Arbeidsmiljøloven - rettigheter og plikter Arbeidsmiljøloven regulerer forhold rundt svangerskap, fødsel og amming. Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig for alle arbeidstakere. Om du er vikar, fast ansatt, jobber deltid eller fullt, er privat eller offentlig ansatt - loven gjelder uansett Har du kjøpt en billett, kan du ha rett til å kreve refusjon. Det kan være både enkeltbillett og periodebillett som du ikke kan ta i bruk. Noen selskaper krever at du kansellerer billetten dersom du vil kreve refusjon. Streik er det som på juss-språket kalles force majeure, en situasjon som selskapet ikke har kontroll over

Sykepenger for vikarer og ekstrahjelper Firmanytt

Som forbruker er du sikret visse rettigheter i den norske lovgivningen. Når du inngår avtale om kjøp og leie av varer eller tjenester med en yrkesselger, kan det ikke avtales dårligere vilkår enn det lovgivningen tillater. Mange lover omhandler netthandel. Salg til forbruker er gjenstand for omfattende regulering Personvern betyr altså at du skal kunne bestemme over opplysninger om deg selv. Du skal kunne bestemme hvilke opplysninger om deg du vil dele, og med hvem, i større og større grad ettersom du blir eldre. FNs barnekonvensjon er en avtale mellom nesten alle land i verden om om barns rettigheter.Den sier at alle barn har rett til privatliv STOR GUIDE: Her er dine rettigheter når du har kjøpt mobiltelefon eller nettbrett Teknisk info. Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere

Her kan du bo i et fly når du er på ute reise - flysmart24

Ungdom i arbeid - Arbeidstilsyne

Artikkelen er skrevet slik at det lett kan oppfattes som om det nå kun er grunneier Randi Jacobsen som er til hinder for byggestart på anlegget. Virkeligheten er ikke slik, og det ligger i kortene at når Jacobsens må gi fra seg jord må hun få benytte seg av de rettigheter hun har. Det tror jeg. Den helserettslige alderen i Norge er 16 år. Når du har fylt 16 år, kan du selv gå til legen og prate om hva du vil - uten at noen andre får vite om det. Samtidig har foreldre et ansvar til du er 18 år, og kan gripe inn hvis de er alvorlig bekymret for helsen din Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. Det vil si at du kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din. Rett til informert samtykke. Dette betyr at du må ha fått nok informasjon om helsetilstanden din og hva behandlingen går ut til at du kan gjøre et valg og gi tillatelse til behandling Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, Før du er 16 kan du også få utført abort, 18 år Du er myndig og har alle rettigheter. 20 år Du kan kjøpe sprit

Sykepenger og sykelønn: Hva har du rett på? - Arbeidslivet

 1. Når man har kjøpt en flybillett, og flyselskapet kansellerer, har du normalt sett krav på refusjon og penger. Men når flyreisen er kansellert på grunn av korona, mister man rettigheten på.
 2. Klage på regningen? Her er dine rettigheter! Selgeren må ha bevis, og kan ikke uten videre sende regningen til inkasso. UKJENT REGNING: Mange nordmenn opplever regninger de ikke forstår hvorfor de får, eller som er større enn de trodde. Er det selskapets skyld, skal du ikke trenge å betale
 3. Det er lurt å skrive en e-post til selgeren om at du vil angre, og legg gjerne ved skjemaet han skal ha sendt deg. Du har to uker på deg til å melde fra, og nedtellingen begynner når du har fått varen og all informasjon, eller dagen etter at du avtalte å kjøpe en tjeneste

Når du mottar krav fra inkassobyrå på vegne av inkassobyråets kunde har du flere rettigheter. Dersom du er forbruker står du noe sterkere enn næringsdrivende. Denne artikkelen er skrevet under forutsetning av at kravet du har mottatt er såkalt fremmedinkasso, d.v.s. at kravet drives inn på vegne av inkassobyråets kunde (ikke egne eller kjøpte fordringer) Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4 Når en part har anmodet om å få gjøre seg kjent med dokument som han etter § 18 har adgang til å få se, skal det settes ham en viss frist for mulig uttalelse, såfremt ingen frist er satt i medhold av § 16 eller den fastsatte frist anses utilstrekkelig

Rettigheter - Pårørendesentere

 1. Samboerskap (tidligere konkubinat eller papirløst ekteskap) er ugift samliv i ekteskapslignende former mellom to personer.. Samboerskapet er den samlivsform som har utviklet seg mest i løpet av de siste 40 år. Fra å være et opprør mot det etablerte ekteskapet og alle dets plikter og rettigheter har samboerskapet utviklet seg mot ekteskapet og nettopp tatt opp i seg mange av de samme.
 2. st kr Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Attest. Etter endt arbeidsforhold har du krav på en skriftlig attest. Attesten skal
 3. Når det gjelder rettigheter i forbindelse med fødsel og tiden etterpå, er det viktig å huske på at permisjon og foreldrepenger ikke automatisk henger sammen. Permisjon har alle rett til, mens det er visse krav som må være oppfylt for å få foreldrepenger
 4. Inkassolova avgjer kva for plikter og rettar du har når det gjeld inkasso.Får du eit krav som du meiner er feil, ta umiddelbart kontakt med den som krev deg for pengar. Hugs at det alltid er lurt å kunne dokumentere at du har teke kontakt
 5. Her får du oversikt over dine rettigheter når du må til lege eller sykehus: Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon. Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vil si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet

den behandlingen du får. Når du er under 16 år, har som hovedregel både du og foreldrene dine rett til å se og lese journalen din. Du har rett til å få en kopi av journalen, og til en enkel forklaring av faguttrykk og vanskelige ord. Hvis foreldrene dine ikke har rett til informasjon i situasjoner hvor du er mellom 12 og 16 år (se avsnitte Rettigheter når du vil ta mer utdanning Det er lurt å snakke med arbeidsgiveren din før du starter viderutdaning. Da er det lettere å få til gode avtaler slik at du får til å studere NB: Bestemmelsen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012, men det er gitt overgangsregler som faser ut særfradraget og som vil gjelde inntil ny ordning er vedtatt. Særfradraget fases ut. Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomskostnader som vil gjelde inntil ny ordning er vedtatt Dersom du er arbeidsledig og uten inntekt, Magasinet / Arbeidsledig / Dagpenger og sosialhjelp - her er dine rettigheter som arbeidsledig . Relaterte temaer. Utforsk flere temaer. LES OGSÅ: Fem ting du bør gjøre om du er arbeidsledig . Når du ikke har krav på dagpenger

QUAY EYEWEAR AUSTRALIA Transcend - Black / Pink | Coverbrands

Når du er gradert sykmeldt. Før du har vært minst 16 kalenderdager på jobb etter fravær over 16 kalenderdager. Før du har vært minst 1 måned på jobb etter å ha vært i foreldrepermisjon. Før du har vært minst 2 måneder på jobb etter annen type permisjon. Når du er i permisjon uten lønn. Når du avvikler ferie. Les mer om sykdom. Du skal få skriftlig tilbakemelding om utfallet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient. Les mer om rett til vurdering og nødvendig helsehjelp. Fritt behandlingsvalg. Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning

Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Vær oppmerksom på at det også hviler et ansvar på deg som lærling. Rettigheter som lærling: Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret Formålet er at man den sykmeldte eventuelt kan komme i gang med andre typer aktivitet som kan føre tilbake til arbeid, når det er åpenbart at nåværende arbeidsplass ikke er et reelt alternativ. Å be om dialogmøte 2 kan du gjøre når som helst i et sykefraværsløp, f.eks. fra første dag hvis f.eks. en baker får matallergi Hei, jeg har lest mye lover og regler på nettet avgående politiet, men kan noen helt konkret nevne mine rettigheter når jeg er innkalt til avhør og når jeg her i avhør. Min sak er slik at jeg har blitt innkalt til avhør, jeg ringte 2 ganger til politiet, men de ville ikke si hva det var. Jeg ble. Du har alltid to års klagefrist (reklamasjonstid) når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år. Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år ( forbrukerkjøpsloven ) Du har rett på arbeidsavklaringspenger hvis evnen din til å jobbe er redusert med minst 50 prosent når du søker. Det må være sykdom, skade eller lyte som er hovedgrunnen til at du trenger arbeidsavklaringspenger. Tanken er at du som mottaker av AAP skal avklare hva du kan utføre av arbeidsoppgaver selv om du er syk

Er du ansatt, er du i prinsippet pliktig til å møte opp. - Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1-2 dager. - Ved mer langvarige permitteringer, eller det den ansatte har jobbet hos en annen arbeidsgiver midlertidig, bør det antagelig innrømmes noe mer tid, av hensyn til en forsvarlig avvikling av arbeidsoppgavene, påpeker Håvemoen Det vil si at når 60 dager er brukt opp, må du ha ny opptjening for å ha rettigheter på sykepenger fra NAV. Begrensningen på 60 stønadsdager gjelder ikke arbeidsgiverperioder. Det vil si at dersom du blir syk før ny opptjeningsperiode i NAV på 26 uker er over, vil arbeidsgiver likevel kunne yte sykepenger i arbeidsgiverperioder Når du har fylt 16 år kan du selv bestemme hvilken informasjon helse-tjenesten skal gi til foreldrene dine eller andre. Informasjon til foreldre eller andre krever som hovedregel samtykke fra deg. Foreldres og andres rett til informasjon når du har fylt 16 år Noe informasjon skal gis til foreldrene dine frem til du er 18 år, selv om du

Av advokatene Nicolay Skarning, Ane Bergo og Ingrid Wulff Stenersen, Kvale Advokatfirma Bruk av hjemmekontor er blitt mer aktuelt i forbindelse med koronapandemien i 2020. Denne artikkelen ser på noen temaer i denne forbindelse, samt rettigheter og plikter ved bruk av hjemmekontor 1. Innledning Under koronapandemien har mange bedrifter og ansatte fått erfaring med å [ Barns rettsikkerhet er viktig uansett type sak. Naturligvis vil dette også gjøre seg gjeldende i barnevernssaker. I denne artikkelen gjennomgår vi flere bestemmelser i barnevernloven, og gir et bilde av hvordan barnets rettigheter er regulert Rettigheter i forhold til oppsigelse Du kan ikke sies opp fra jobben med den begrunnelse at du er gravid, men du kan bli sagt opp av andre grunner, som nedskjæringer i bemanningssituasjonen ved bedriften. Er du i permisjon, under hele eller deler av oppsigelsesperioden, vil den ikke begynne å løpe/løpe ferdig før permisjonstiden din er over Dette er avgjørende for at elever deretter kan bruke ASK i faglige og sosiale aktiviteter og nå sine læringsmål. Hva som er nødvendig opplæring i denne sammenhengen må forstås ut fra en skjønnsmessig vurdering av hva forsvarlig utbytte av opplæringen innebærer. Det skal legges vekt på elevens utviklingsmuligheter

NBA-rettigheter til TV 2

menneskerettigheter - Store norske leksiko

Er du i tvil om grunnlaget eller utvelgelsen, snakk med tillitsvalgte. Hvis du sier opp selv bør du være klar over at du har kortere oppsigelsestid når du er permittert uten lønn. Arbeidsgiver: Husk varslingstid og melding til NAV. Husk at mange forhold kan være regulert i Hovedavtalen dersom dere er bundet av den Oppdatering 16.03: Regjeringen la i Bekymringen for permitteringer utløser spørsmål om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker. - Permittering er et spleiselag mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten. Når varselfristen er ute og permitteringen starter,.

Grunnet nylige endringer som følge av koronasituasjonen får du nå full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra den dagen du blir permittert. Arbeidsgiver dekker de to første dagene, deretter dekkes lønnen din av Staten frem til dag 20. Nb! Ordningen er midlertidig, og gjelder fra 16.mars 2020 - til ny beskjed blir gitt Rettigheter når barnefar er voldelig Publisert: 16.04.2020 Emneord: Barn og foreldre , Barns bosted og samvær , Barns rettigheter , Fars rettigheter , Vol Når du er på stedet Når det gjelder de som allerede befinner seg et sted det kan medføre en risiko å være på, forteller Flesland at det også finnes reiseforsikringer som kan gi dekning. - Det finnes forsikringer som dekker evakuering ved slikt som naturkatastrofer, terrorhandlinger og lignende, men det er utenom bransjenormen, så du må sjekke vilkårene i din avtale for å vite hva. Når, hvor og hvordan du sjekker inn, enten du er på nett, på flyplassen eller går rett til gate. Dine rettigheter som passasjer EU-forordning (EF) 261/2004. Dersom flyet ditt er kansellert, har du rett til det som står under del 1,.

Pårørende - hva nå? - helsenorge

Når du er permittert må du umiddelbart melde deg som arbeidssøker hos NAV. Da kan du få dagpenger på 62,4 prosent av lønnen din, begrenset oppad til 6G. Stortingets krisepakke skal også sikre at personer som tjener under 3G (ca. 300 000 kroner) får minimum 80 prosent av lønnen i dagpenger Når testen er positiv; Lover og rettigheter; Behandling av hiv-infeksjon; Alle rettigheter er reservert. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. NHI er uten ansvar for innholdet på eksterne websteder det er lenket til Dersom du har blitt sykemeldt fordi du er koronasmittet, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler da sykepenger for de første 16 kalenderdagene, og folketrygden tar over fra og med 17. sykedag. Dersom du har blitt satt i hjemmekarantene av arbeidsgiver uten sykemelding, er det arbeidsgiver som betaler. Som permittert er du fortsatt ansatt, med rett og plikt til å ga tilbake til arbeidet når permitteringen opphører. Ønsker du å si opp i permitteringstiden, er oppsigelsestiden 14 dager, uansett tidligere avtalt oppsigelsestid. Det vanlige er full permittering, men en kombinasjon av arbeid og permittering tillates også Du plikter da å stå til boets disposisjon til oppsigelsestiden er over. Du kan ikke kreve at boet gir deg arbeidsoppgaver i hele oppsigelsestiden, Boet trer ikke inn i arbeidsavtalen Når boet ikke vil fortsette arbeidsavtalen, Bobestyrer skal gi deg veiledning om hvilke rettigheter du har til lønn og feriepenger,.

NENT Group sikrer eksklusive rettigheter til UEFA Europa

Sykepenger til arbeidstakere - NA

Med foreldreansvar har du både rettigheter og plikter til å ta avgjørelser knyttet til barnets personlige forhold, og barnet har rettigheter knyttet til omsorg og omtanke. Loven gir ingen standard for hvordan omsorgen skal utøves, men hvis omsorgen anses å være under ett minstemål kan barnevernet gripe inn forutsatt at de mottar en bekymringsmelding

Hva er en kreditnota? | FirmanyttSting 530S - Stokken Båt & Motor AS
 • Mopeddelar veteran husqvarna.
 • Lets do it irish terrier.
 • Vdrl syfilis.
 • Kreisverwaltung prenzlau.
 • Hvor ble mona lisa malt.
 • Schönster campingplatz thüringen.
 • Litago uten.
 • Claßen immobilien hückelhoven.
 • Panikkangst om natten.
 • Osmose kort fortalt.
 • Football deutschland spielplan.
 • Brutal kryssord.
 • Affen paarungszeit.
 • Gardena r38li.
 • Koka råris.
 • Kviselignende utslett hos barn.
 • Granarter.
 • Lüneburg party.
 • Jordskjelv i verden.
 • Manglende bilag.
 • Mountaincart niederösterreich.
 • Håp i havet nysgjerrigper.
 • Konzert vaihingen enz.
 • Senke ph i jord.
 • Sklisikring trapp inne.
 • Roskilde domkirke sarkofag.
 • How to find imei.
 • Lungenpest wiki.
 • Iform treningssenter beitostølen.
 • Tropische wirbelstürme referat.
 • Cornrows flechten anleitung.
 • Href latex.
 • Immo house barmstedt.
 • Travertin hochdruckreiniger.
 • Porsche elbil barn.
 • Hundekjenner kryssord.
 • Dale of norway concept store.
 • Edelweiss øl.
 • Würzburg news aktuell.
 • Physiotherapie arthrose knie.
 • Ruger 10/22 target.