Home

Gevinstrealisering velferdsteknologi

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser - erfaringsrapport fra 4 års utprøving. Rapport. Gevinstrealiseringsrapporter - Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Rapport. Implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 3. BEGREPET VELFERDSTEKNOLOGI 8 4. GEVINSTER OG GEVINSTREALISERING 9 4.1 Hva er en gevinst? 9 4.2 Gevinster kommer ikke av seg selv 10 5. FORELØPIGE ERFARINGER 12 5.1 Rammer for utviklingskommunenes arbeid 13 5.2 Rapporterte gevinster per oktober 2015 13 5.3 Erfaringer og gevinster per teknologiområde 16 6. REFERANSER 2

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogra

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Endret økonomisk virkelighet 2. Nasjonalt program for velferdsteknologi 3 Trygghets- og mestringsteknologi skal være integrert i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 Bedre behandling og oppfølging av personer med kroniske sykdommer Styrke brukerens mestring i hverdage Velferdsteknologi må også sees i sammenheng med andre brukerrettede tiltak som hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering der det er relevant (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Det fremkommer at de kommunene som tilpasser teknologien til sin tjeneste har mulighet for å oppnå store gevinster med velferdsteknologi

velferdsteknologi til å bli en del av daglig drift. Implementering av velferdsteknologi er krevende, derfor er det viktig at ledelsen er involvert, Forankring, gevinstrealisering og anskaffelsesprosessen må dere jobbe med hele veien. Disse kontinuerlige prosessene er illustrert slik Kvikk-guide til velferdsteknologi. Forankring, gevinstrealisering og anskaffelsesprosessen må jobbes med kontinuerlig. Veikart og prosjektveiviser Veikart for tjenesteinnovasjon er et rammeverk med metoder som setter kommunene i stand til å endre tjenester for å møte fremtiden Gevinstrealisering. Gevinstrealisering er aktiviteter som gjennomføres for å sikre at prosjektet oppnår ønskede mål og dokumenterer oppnåelsen av disse. Verktøyene under kan brukes metodisk for å kartlegge, planlegge og følge opp gevinster dere oppnår i prosjektet Gevinstrealisering (fra engelsk Benefits realisation management) er å organisere og lede for å sikre at resultatet av et prosjekt er minst like nyttig for brukerne som forespeilet da prosjektet ble planlagt. Å lykkes med at prosjektene er nyttige omtales i ledelsesterminologi som «å hente ut forventede gevinster».De siste tiår har gevinstrealisering blitt innført som et ekstra formelt. 25-05-2020 Gevinstrealisering er fremdeles vanskelig for mange. Metier OEC-undersøkelsen tar tempen på landets prosjekter. Ved sammenfatning av resultatene fra 2019, er et av hovedfunnene at gevinstrealisering nok en gang er den av prosjektledelsesprosessene vi selv opplever at vi er svakest på

Såkalt gevinstrealisering tar utgangspunkt i utnyttelse av ønskede effekter som økt kvalitet, redusert tidsbruk og kostnader, som velferdsteknologi potensielt skal ha (10). For å få til dette, er det gitt anbefalinger fra styrende myndigheter om hvilke forutsetninger som må være til stede og hvordan helsetjenestene kan møte barrierer mot god utnyttelse av effekter (11) Velferdsteknologi. Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd. Opplæringspakke. De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i endring, og stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi Gevinstrealisering tar ofte lang tid, og krever gjennomgående handling og oppfølging. Synlig fremgang driver motivasjonen. Les mer her. Om veikart for tjenesteinnovasjon. Kvikk-guide om behandling av helse- og personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Først publisert: 27.04.2019 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Velferdsteknologi og gevinstrealisering. Publisert dato: 25.05.2016. Saksfremlegg. Saksframlegg - Velferdsteknologi og gevinstrealisering (PDF 31KB) Vedlegg. Forskningsrapport - Velferdsteknologi i sentrum (PDF 2,3MB) Saken behandles i. Dato Møte; 01.06.2016: Møte i Grünerløkka helse- og sosialkomite

dfo.n Gevinstrealisering skal defineres og måles. Tiltak. Gjennomføre kurs for ledere med temaet realisering av gevinster for å sikre tidlig forståelse av risiko, muligheter og potensielle effekter. Kurset legges inn i Prosjektskolen Bærum. Lage to forbildeprosjekter (best practice) som viser hvordan gevinster kan tas ut på en vellykket måte

Gevinstrealisering -for velferdsteknologi Lindås Kari Bjørkheim Hildegunn Baravelli . Slik har vi jobba med gevinstrealisering Kva er gevinstrealisering for kommunen? • Kva er behovet? • Status i dag? • Kvaliteten på tenestene idag? • Kva brukar vi tida på? • Kva kompetanse har vi Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Besøk: Verkstedveien 1, 0277 Oslo. Post: Pb. 221 Skøyen, 0213 Oslo Organisasjonsnummer: 915 933 149. postmottak@ehelse.no +47 21 49 50 70

Kvikk-guide til velferdsteknologi - K

tjenester med velferdsteknologi 3. MÅNEDLIG REGISTERING For å sammenligne potensiell tidsbesparelse med den faktiske tidsbesparelsen som velferdsteknologi har medført, kreves registrering av antall besøk og antall unngåtte dager med institusjonsplass for hver aktuelle bruker per måned Definisjon. Hva er velferdsteknologi? «Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne å lykkes med gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter. Vi har sett at gevinstrealisering fungerer i velferdsteknologiprosjekter, men at det finnes utfordringer på dette området. Undersøkelsen bidrar med empiriske erfaringsdata som det finnes lite av både i forhold til effekter fra velferdsteknologi, og bruk av.

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne», skriver Hagenutvalget i 2011 guide til velferdsteknologi Anskaffelse gjennomført Behov: planlegge implementering og overgang til drift, endringsledelse, gevinstrealisering Prosjekt igangsatt Behov: støtte til fasene i Kvikk-guide til velferdsteknologi Velferdsteknologi tildeles på lik linje med andre tjenester Behov: støtte til resultatoppfølging og gevinstrealisering Videre bidrar planen til å synliggjøre og prioritere virkninger og gevinstrealisering som ligger langt frem i tid. Prosjektet får et levende arbeidsverktøy som kan justeres underveis ved at planen oppdateres løpende - minimum i forbindelse med hvert beslutningspunkt

Gevinstrealisering - K

«Innføring velferdsteknologi Agder 2020» •Trygghets- og varslingsteknologi er integrert: • i helse- og omsorgstjenesten Registrere data og måle nullpunkt for gevinstrealisering. Saksbehandler eller gevinstansvarlig registrerer nullpunkt for kvantitativ Kontrakten beskriver hvordan løsningen skal utvikles. Statens standardavtaler (SSA) er de mest brukte IT-kontraktene. Det finnes flere ulike SSA-er som kan brukes for å anskaffe utvikling av digitaliseringsløsninger. i tillegg finnes det bl.a. avtaler for vedlikehold, drift og kjøp av skytjenester

Gevinstrealisering - Wikipedi

Gevinstrealisering som metode favoriserer ingen av de overordnede målene (selv om man ofte ser en skjevhet i praksis). Fra prosjektstyring til gevinstrealisering . Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi: Erfaringer fra tre caser i norske kommune Hva er gevinstrealisering? Gevinst er verdier, positive effekter som oppnås ved å implementere nye løsninger i drift. Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster

Hva gevinstrealisering er Gevinst er verdier, positive effekter som oppnås ved å implementere nye løsninger i drift. Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Hva er gevinstrealisering og hvordan lykkes du? Metie

BP6 - Beslutte videre tiltak for økt gevinstrealisering. Lukk vindu. Innhold. Innhold. Viktige tema i alle faser: Under hver fase er disse temaene omtalt spesielt, sett i lys av den aktuelle fasen Gevinstrealisering - status pr september 2016 3 Videre planer 4 2. GEVINSTRAPPORT 6 Arbeidet i Nasjonalt program for velferdsteknologi har allerede utløst gevinster knyttet til innsatsområdene både knyttet til økt kvalitet, utsatte kostnader og mer effektive tjenester velferdsteknologi: Birkenes kommune har laget gevinstplan for e-lås som ligger på eHelse Agder, men de andre bestilling1 kommunene jobber med dette • Kommunene i Agder har økt kompetanse på gevinstrealiseringsprosesser Delmål 1) Utarbeide modell og skjema for gevinstrealisering som kan støtt

Hvordan lykkes med velferdsteknologi? - Sykepleie

«Veikart for velferdsteknologi» er et hjelpemiddel for alle som jobber med velferdsteknologi i kommunene eller er interessert i temaet. Veikartet gir veiledning i hvordan velferdsteknologiprosjekter kan drives fram i praksis, og vil lose deg fra start, via utprøving og tilpassing, til bruk og ny praksis i din kommune EMNEORD: Velferdsteknologi, mestringsteknologi, trygghetspakker, medisindispenser, gevinster. 2. Sammendrag. 3 følge opp første rapport på gevinstrealisering i Samveis [50]. Dette ble inkludert i prosjektet og det er jobbet systematisk med kartlegging o

Velferdsteknologi - K

livet/Velferdsteknologi. Alle styrende dokumenter, samt annen dokumentasjon som vurderes som arkivverdig skal i arkiveres i ePhorte. Prosjektleder må fortløpende foreta en vurdering om hva som skal arkiveres i ePhorte. 7 Gevinstrealisering Det vil bli laget en felles gevinstrealiseringsplan for fase 1 og 2 som blir beskrevet prosjekt fase Begrepet velferdsteknologi utfordringer både når det gjelder utvikling av velferdsteknologiske løsninger og gevinstrealisering knyttet til disse. Ikke minst gjør kompleksiteten seg gjeldende når man skal evaluere oppnådde resultater..

Veikart for tjenesteinnovasjon - K

Digitalisering og bruk av frihets- og velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel for at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring. På Atri-X kan man gjøre seg kjent med teknologien og løsninger som bidrar til at man klarer seg best mulig i hverdagen. Atri-X er Bærum kommunes visningsarena for frihets- og velferdsteknologi gevinstrealisering. Tromsø kommune har gjennom deltakelsen i det nasjonale programmet for velferdsteknologi opparbeidet seg viktig kompetansen som vil bli brukt i en videre satsing og skalering innenfor teknologiområdene; digitalt tilsyn, medisineringsstøtte, utendørs trygghetsalarm o Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi. KS Forskning, innovasjon og digitalisering. Veikart for velferdsteknologi. Veikart for tjenesteinnovasjon er finansiert av Helsedirektoratet. Gevinstrealisering Oppgaveplanlegger Kartlegging brukerbehov Intervju og observasjon Trondheim kommune har eget ¨ROS skjema i TQM som skal benyttes

Velferdsteknologi tjenesteforløp by Vidar Thomassen on Prezi

Regionalt arbeidsmøte om gevinstrealisering - Tirsd 11. feb kl 09:00-15:00 Regionrådet for Sør-Østerdal, det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet v/PA Consulting og Helseinn inviterer kommunene i Innlandet til regionalt arbeidsmøte om gevinstrealisering. Arbeidsmøtet er i regi av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og vil bli holdt av PA Consulting innføring av velferdsteknologi og videreføre implementering av hverdagsmestring som tankesett i Trysil Kommune. 7.3 Utarbeide/innhente verktøy for behovskartlegging og gevinstrealisering. - Etablere arbeidsgruppe som skal jobbe med dette - Definere det faktiske behovet, basert på statistikk, hva trenger brukerne våre, hv

Om Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Helsedirektorate

 1. Velferdsteknologi er med dette et viktig satsingsområde for begge kommunene i årene fremover. 3 Gevinstrealisering er aktiviteter som skal lede til at de ønskede og planlagte gevin stene blir rea lisert ( 4 ) . Realisering av gevinster krever et helhetlig og systematisk arbeid som involvere
 2. Målet for kurset er å gi deg som ansatt en introduksjon til tjenesteinnovasjon, forvaltning og gevinstrealisering. Videre mål er å gi deg kunnskap om metodikk og kjennskap til verktøy slik at du kan delta i vurdering, igangsettelse, utvikling og oppfølging av velferdsteknologi som en del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene
 3. Velferdsteknologi. Gjennom nasjonalt velferdsteknologiprogram har over 30 kommuner prøvd ut trygghets- og mestringsteknologi i omsorgstjenesten. Programmet ledes av Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for e-helse og KS. En viktig del av prosjektet er følgeforskning, hvor gevinster og effekter ved bruk av velferdsteknologi.
 4. Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 Gevinstrealisering Tre typer gevinster: Økt kvalitet Unngåtte kostander Spart tid Gevinstrealisering i ulike faser i innovasjonsarbeidet: Før star
 5. kommuner har konkrete planer om opptrapping av bruk av velferdsteknologi (KommuneBarometert, 2017). Digitalisering legger grunnlaget for at kommuneansatte kan arbeide mer produktivt. De varme hendene i helse- og omsorgssektoren kan brukes til mer omsorg. Digitalisering av kommunenes tjenestetilbud vil påvirke alle typer kommunal tjenesteyting
 6. Nasjonalt velferdsteknologiprogram deler inn gevinster av velferdsteknologi i tre kategorier: Økt kvalitet, spart tid og unngått kostnader. En tidligere undersøkelse viser at det er en varierende bevissthet om gevinster og gevinstrealisering i kommunene som jobber med å implementere velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Må
 7. Liza har tidligere bistått KS med å utarbeide Gevinstkokeboka og Veikart for tjenesteinnovasjon. Hun har holdt en rekke kurs i gevinstrealisering for KS Agenda og i kommunal sektor. Anders W.A. Olsen. Anders har jobbet med mer enn 30 kommuner med å kartlegge og planlegge gevinster fra velferdsteknologi og andre teknologiinvesteringer

Velferdsteknologi og gevinstrealisering - Oslo kommun

 1. Forutsetninger for effektivisering og gevinstrealisering ved innføring og bruk av velferdsteknologi, v/ leder digital utvikling Iver Olav Sunnset, Forretningsutvikling Helse Omsorg Skole Oppvekst, Digitale Gardermoen. Kl. 13:45 - 14:30 Kunnskapsoppsummering - velferdsteknologi Hva vet vi per desember 2020? Hvilke positive erfaringer har vi
 2. GEVINSTREALISERING-nullpunktsmålinger både med tanke på kvalitative og kvantitative gevinster, kommunens rutiner følges. Hvis ny situasjon oppstår, velferdsteknologi igjen aktuelt. NY kartlegging foretas FORARBEID TJENESTESETTING DRIFT MÅL. Title: Forvaltningsprosesser Author
 3. Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren
 4. NetNordic leverer skreddersydd velferdsteknologi til Værnes Respons. Etter ett år i drift, har Værnes Respons hentet store gevinster på løsningen NetNordic har levert. I godt samarbeid med Værnes Respons, har vi utviklet en helhetlig responstjeneste for mottak av alarmer og varsler fra sensorteknologi for til sammen 11 kommuner
 5. istrasjon og utvikling
 6. Velferdsteknologi gir kommunal sektor unike muligheter til å gå fra behandling til forebygging, fra sen til tidlig innsats, og øke innsatsen der det trengs mest. Tjenesteinnovasjon. Komplekse utfordringer krever nytenkning og innovasjon. Bruk av velferdsteknologi medfører en omfattende endring i hvordan helse- og omsorgstjenester ytes

Video: Nyttiggjort - gevinstrealisering Bærum kommun

Velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.. Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: Trygghets- og sikkerhetsteknologi; Eksterne lenker. Innovasjon i omsorg - Hagen-utvalget om velferdsteknologi, NOU 2011:1 TJENESTEINNOVASJON - KOMPETANSE - GEVINSTREALISERING - INFRASTRUKTUR Velferdsteknologi • Utnytte mulighetene • Digital dialog • Utfordrer finansieringsmodellene OMSORG 2020 •Oppsummering av Meld. St. 29 «Morgendagens omsorg» •Ingen nye grep innenfor velferdsteknologiområdet HELSEOMSORG21 •Konkrete tiltak for å følge op Faglig innhold. Faglig innhold Velferdsteknologi på tvers av fag tar utgangspunkt i framtidens omsorgsutfordringer med bl.a. flere eldre med hjelpebehov, knapphet på frivillige omsorgsytere og knapphet på helse og sosialpersonell. Å utnytte mulighetene som ligger i bruk av teknologi kan være ett av flere tiltak for å møte denne utfordringen Velferdsteknologi En litteraturstudie inn i velferdsteknologi A literature study into welfare technology Elise Berger 118822 Økonomi og administrasjon Vår 2015 og gevinstrealisering. Det er vanskelig å fastsette når man kan måle gevinstrealiseringen. De

Welfare Technology - Crucial, when shaping future Long-Term Care https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=168584 Den første faseplanen uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for denne første fasen i prosjektplanen.Faseplanen brukes som en referanse som man måler fasens fremdrift opp imot. Oppgaver: Angi produkter som skal realiseres; Definere aktiviteter som skal gjennomføre Velferdsteknologi i sentrum 2/2 - Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo Ørjasæter, N.O. ; Kistorp, K.M. ( Report , 2016 ) Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka satt i gang prosjektet Velferdsteknologi i Sentrum (VIS) tidlig 2014

Kurs i anskaffelsesprosessen for velferdsteknologi, KS

velferdsteknologi. • Avklar forventninger og realistiske gevinster. • Avklar roller og ansvarsoppgaver for gevinstoppfølging, inkludert Husk at endringsledelsen står sentralt i gevinstrealisering. Måleindikatorene bør være godt forankret i kommunen/IKT-samarbeidet for at de skal bli integrert i etablerte rapporteringssystemer God ledelse i staten er nøkkelen til å realisere gevinster gjennom digitalisering. Denne regjeringen vil prioritere arbeidet med ledelse i staten høyt, sa statssekretær Paul Chaffey på Difi-seminar om prosjektveiviseren.no og gevinstrealisering 18. des..

Velferdsteknologi - ehels

 1. Fagutvalget for e-helse og velferdsteknologi Østre Agder ble etablert høsten 2013 og er et underutvalg av HLF. Fagutvalget skal bidra til at medlemskommunene i fellesskap utnytter mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi i helse- og omsorgssektoren med sikte på å bidra til nyskaping, utvikling og gevinstrealisering i sektoren. Utvalge
 2. velferdsteknologi Agder» Delprosjekt 2 «Tjenesteinnovasjon og forvaltning» Delprosjekt 3 «Kompetanseløftet velferdsteknologi Agder» • Tjenesteforløp, gevinstrealisering og forvaltning • Tjenesteforløp og gevinstrealiseringsprosesser knyttet til de velferdsteknologiske løsningene som skal tas i bruk. • Utarbeider gevinstpla
 3. Definisjon Helsekompetanse
 4. Velferdsteknologi - Helsebiblioteket
 5. Etablere gevinstrealiseringsplan Digitaliseringsdirektorate
Opplysningsdag om demens 28

Sandefjord - Gevinstrealisering

 1. Gevinstrealisering - Velferdsteknologi i Stord kommun
 2. Anskaffelser i planleggingsfasen Digitaliseringsdirektorate
 3. Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før
 4. Workshop - gevinstrealisering ved velferdsteknologi on Vime
 5. Workshop gevinstrealisering - saman om velferdsteknologi
 6. Gevinstrealisering - Utviklingssenteret i Sogn og Fjordan
eHelse og Velferds­teknologi - NetNordic Norway ASHelsekonferansen Vestland i Balestrand 23

Gevinstrealisering - YouTub

 1. Digitaliseringsdirektorate
 2. Veikart for innovasjon av velferdsteknologi - SINTE
 3. Rapport TRYGGHETS- OG MESTRINGSTEKNOLOGIER I BERGE
Demensomsorgas ABC / Eldreomsorgas ABC / Mitt livs ABCNyhetsbrev
 • Fahrrad lagerverkauf oldenburg.
 • Meryl streep daughters.
 • Hip hop tanzschule mülheim an der ruhr.
 • Fornye pass i lillestrøm.
 • Potetmos med sellerirot.
 • Foring av sau mot lamming.
 • Zelda ocarina of time hyrule castle.
 • Ikea fotowand.
 • Curiosidades del escudo nacional de honduras.
 • Https tjenester nav no dittnav innlogget.
 • Opti myst norge.
 • Brautalarm stream kkiste.
 • Vægt stjernetegn.
 • Foss bad skygrå.
 • Sveits turistattraksjoner.
 • Kate eight collin.
 • Staatsfeind nr 1 hd filme.
 • Cocopanda äkta produkter.
 • Vor frue kirke odense.
 • Rhein main geht aus 2018 erscheinungsdatum.
 • Ord om fremtiden.
 • H2co3 pka.
 • Ffk.
 • Bildkontakte de account löschen.
 • Berlin stadtgrenze.
 • Smal subwoofer.
 • The martian hbo.
 • Kapselendoskopie kostenübernahme aok.
 • Ac leddet skulder.
 • Nach infiltration mehr schmerzen.
 • Meningokokksepsis.
 • Kreisverwaltung itzehoe stellenangebote.
 • Hvordan skrive tale til lærerne.
 • Frank bakke jensen unifil.
 • Talkmore utland pakke.
 • Levegg plantasjen.
 • Sjekkliste for vurdering av prevalensstudie.
 • Sinksalve trykksår.
 • Quote style latex.
 • Bosch dampovn hsg856xb6 sort.
 • Pizap photo editor photo.